Dla Firm

 email: biuro@adwokatstachowicz.pl                                                      tel.: 509 506 706

logo-na-strone

Moja kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w szczególności w jej zakres wchodzi wykonanie następujących usług:

I Audyt prawny

Niezbędny w przypadku zamiaru nabycia przedsiębiorstwa, przekształcenia podmiotu, objęcia funkcji zarządczych przez organy w nowym składzie osobowym, wdrażania nowej polityki rozwoju firmy, nawiązania strategicznych relacji handlowych z nowym partnerem.

Polegający na wykonaniu wieloskładnikowej analizy prawnej mającej na celu weryfikację podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Obejmuje w szczególności przeprowadzenie:

 • Analizy ogólnej zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność danej branży.
 • Analizy organizacji i funkcjonowania podmiotu ( działalność organów zarządzających i kontroli).
 • Analizy stanu prawnego nieruchomości.
 • Analizy stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, licencji.
 • Analizy bezpieczeństwa transakcji ( analiza umów handlowych i prawnych instrumentów zabezpieczenia transakcji).
 • Analizy zatrudnienia.
 • Analizy toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych.

Efektem audytu prawnego jest szczegółowy raport zawierający opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub zmierzające do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań prawno-organizacyjnych.

Wyniki analiz mają charakter praktyczny, odnoszą się do konkretnych problemów w ramach konkretnej organizacji i służą budowie rozwiązań systemowych umożliwiających zapobieganie powstawaniu problemów w przyszłości.

 

II Bieżąca i kompleksowa obsługa korporacyjna spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych.

Niezbędna w codziennej działalności przedsiębiorcy. Polegająca na rozwiązywaniu wszystkich bieżących problemów powstałych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Obejmuje w szczególności:

 • Doradztwo w zakresie optymalnej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Reprezentację w postępowaniu rejestrowym i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Sporządzanie projektów aktów założycielskich, umów spółek, statutów.
 • Obsługę organów spółki.
 • Doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów.
 • Obsługę prawna procesów inwestycyjnych.
 • Windykację należności.
 • Opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, wynagradzania, reprezentację pracodawcy w sporach z pracownikami.
 • Sporządzanie i opiniowanie umów handlowych , z szczególnym uwzględnieniem prawnych instrumentów zabezpieczenia transakcji.

III Obsługa prawna nieruchomościami na cele inwestycyjne i komercyjne

Niezbędna w przypadku, gdy przedsiębiorca wykorzystuje dla swojej działalności nieruchomości zarówno jako ich właściciel jak i na podstawie innych tytułów prawnych.

Obejmuje w szczególności:

 • Doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów sprzedaży, dzierżawy, najmu.
 • Doradztwo oraz prowadzenie spraw dotyczących naruszenia posiadania, zasiedzenia, ustanowienia drogi koniecznej, zniesienia współwłasności.
 • Reprezentację w sprawach wieczystoksięgowych.
 • Prowadzenie inwestycji na nieruchomości w aspekcie postępowania administracyjnego.

IV Reprezentowanie przedsiębiorcy w postepowaniu sądowym, egzekucyjnym i administracyjnym przed sądami oraz organami administracyjnymi